HUMEURS  (2016-2018)

HUMEURS  (2016-2018)

BARBARA  (NOW YOU'RE IN HEAVEN)_   120 x 120 cm   2018

Jormalecureur@gmail.com